Tallinnan Suomalaiset Opiskelijat ry - TSOJ

§1. Yhdistyksen nimi on Tallinnan Suomalaiset Opiskelijat ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

§2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tallinnassa opiskelevien Suomen kansalaisten aatteellisena yhdyssiteenä ja valvoa jäsentensä yleisiä yhteisiä etuja opinnoissa ja ammatillisissa asioissa sekä kasvattaa jäsenissään ammatillista vastuuntuntoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää yhteyttä eri yliopistoissa opiskelevien jäsentensä kesken, samoin kuin kotimaan piireihin, järjestämällä kokouksia, juhlia, informaatio- ja keskustelutilaisuuksia.

§3. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Tallinnassa opiskeleva Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi ovat oikeutettuja ne, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa, tai jolle yhdistys muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta.

§4. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

§5. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 4, ja enintään 8 varsinaista jäsentä sekä mahdollisesti 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosikokous valitsee varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen tarvittaessa toimikuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§6. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä

§7. Yhdistyksen tilikausi on yksi vuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous näin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§9. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Kutsu on julkaistava yhdistyksen sähköpostilistalla sekä yliopiston/yliopistojen ilmoitustauluilla.

§10. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen silloin, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

§11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§12. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.